Klachtenregeling

Hoe wij om gaan met u klachten

1     Indienen Klacht

 1.  Een klacht moet schriftelijk via het postadres of digitaal via breda@dijksterhuis.com ter attentie van de directie worden ingediend en ondertekend en bevat tenminste:
  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een duidelijke omschrijving van de aanleiding van de klacht;
  • vestiging en/of naam medewerker tegen wie de klacht zich richt;
  • datum van ontstaan van de klacht.

  Bij de klacht dienen afschriften te worden verstuurd van alle documenten die relevant (kunnen) zijn voor de beoordeling van de klacht. Dat betreft in ieder geval afschriften van de documenten waarnaar in de klacht wordt verwezen.

 2.        Klachten die mondeling worden ingediend zijn niet ontvankelijk.

2.    Afhandeling klacht

 1.        De directie zorgt ervoor dat de indiener van een klacht, binnen twee weken na ontvangst daarvan een ontvangstbevestiging en informatie over de procedure van klachtbehandeling wordt toegezonden.
  • Indien de klacht over de directie betreft neemt een andere accountant binnen de organisatie de behandeling over.
 2.        Als de klacht niet voldoet aan de in punt 1a. geformuleerde eisen, wordt de klager binnen een redelijke termijn na ontvangst daarvan in de gelegenheid gesteld om het verzuim binnen een redelijke termijn te herstellen.
 3.        Anoniem klagen is niet mogelijk.
 4.        Als de klager binnen genoemde redelijke termijn niet overgaat tot herstel van het verzuim, kan de directie besluiten de klacht buiten behandeling te laten.